Amaç, Faaliyet, Kooperatif

KURULUŞ1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir motorlu taşıyıcılar kooperatifidir. Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Kooperatifimizin ünvanı; 32 nolu Aliağa Kasalı Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifidir. Merkezi İzmir ili Aliağa ilçesidir.

AMAÇ ve FAALİYET KONULARI Kooperatifimizin amacı, ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak ve bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatifimiz : Ortaklarının meslekleri ile ilgili her türlü araç, gereç ve malzemelerini imal ve tedarik eder. Konusu ile ilgili işletmeler kurar, bu konuda kurulmuş teşebbüslere katılır. Kooperatifimiz kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur., borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirler alır. Diğer kooperatiflerle işbirliği yapar. Amaçlarına uygun gördüğü gayrimenkülleri satın alır ve ya yaptırır, gerekirse satar. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri üst kuruluşlarına girer. Ortaklarının kooperatifmiz konusu ile ilgili sigorta ihtiyaçlarına aracı olur. Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

ORTAKLIK ŞARTLARIKooperatifimize ortak labilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 9. maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak. Taşıyıcılığı bilfiil meslek edinmiş esnaf olmak. Taşıma komisyonculuğu yapmamak. Kooperatifimiz amacına uygun motorlu aracı bulunmak. Aynı amaçla başka bir motorlu taşıyıcılar kooperatifine ortak olamamak. 3'ncü bendde öngörülen nitelik, meslekle ilgili kuruluşlar ile vergi dairesinden sağlanacak belge ile kanıtlanır.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır. Yukarıda belirtilen Ortaklık Şartlarını kaybedenler. Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden otuz gün içinde bu hükümlülüklerini yerine getirmeyenler. Kooperatifimizin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.

ORTAKLIGIN DEVRİ Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek süretiyle Ortaklık Şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir. Yönetim Kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz. Devir halinde eski ortağın kooperatifimize karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.

KOOPERATİFİMİZ ORGANLARI

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu